Koszyk

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail - adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Bok - Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo (  )  może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, zamówienia, regulaminu itp.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Formularz rejestracyjny - należy przez to rozumieć formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji w .pl,

Formularz zamówienia - skrypt będący częścią platformy służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny

podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

biznesikultura.pl - należy przez to rozumieć księgarnię, która jest własnością i prowadzona jest przez Usługodawcę na platformie pod adresem www..pl

Regulamin - niniejszy regulamin,

Rejestracja - procedura zakładania indywidualnego konta przez Klienta;

Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy pod adresem www.naszabiblioteka.pl,

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na sprzedaży Klientom produktów będących w aktualnej ofercie handlowej .pl,

Usługodawca - Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-110) Plac Defilad 1, Metro Centrum, lok.2002D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000127896, NIP 525-22-45-459, REGON 015227002

Artykuł 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1.        Usługodawca zapewnia, że dane osobowych Klientów przekazywane w związku z korzystaniem z usług .pl przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów przekazywania Informacji Handlowych Usługodawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.        Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Usługodawca, który dołoży wszelkich starań, aby dane Klientów przetwarzane w ramach .pl oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich. Usługodawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów.

3.        Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. W szczególności szyfrowanym połączeniem za pomocą klucza o długości 128 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli klient ujawni osobom trzecim login i hasło.

4.        Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza .pl, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem .pl, i realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz płatności elektronicznych, w tym: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

5.        Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient powierza .pl: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

6.        W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Informacji Handlowych, w tym kodów rabatowych, dane osobowe Klienta: adres email, numer telefonu, które Klient powierza .pl, będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celu przekazywania informacji o Usługodawcy, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.

7.        Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wyżej wskazane dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu będą udostępniane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.

8.        Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług za pośrednictwem .pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie .pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta zamówienia.

9.        Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.     Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego konta, pod warunkiem, że na koncie nie znajdują się otwarte zamówienia.

Artykuł 3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1.        Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu .pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały się jak najkrócej.

3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta z .pl spowodowanego siłą wyższą.

4.        Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www..pl

5.        Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

6.        Zawartość platformy w domenie .pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

7.        W trakcie procesu składania zamówienia (z rejestracją jednorazowo / bez rejestracji każdorazowo) wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

8.        Klient, składając zamówienie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

9.        Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

10.     Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

a.        dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

b.        łączna wartość brutto,

c.        sposób i termin zapłaty,

d.        sposób i termin realizacji zamówienia,

e.        prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

f.         informacja konsumencka.

11.     Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

12.     Minimum logistyczne, które objęte jest darmową wysyłką wynosi 500zł


Artykuł 4. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.        Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta, możliwa jest do chwili przekazania paczki firmie transportowej.

2.        Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z BOK poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy w godzinach pracy BOK.

3.        Po przekazaniu paczki firmie transportowej nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

Artykuł 5. POLITYKA CENOWA I RABATOWA

1.        Ceny podane na platformie w domenie .pl (cena katalogowa jak i cena ) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

2.        Ceny podane na platformie w domenie .pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych towarów.

3.        Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie .pl, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

4.        Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

5.        Kod Rabatowy nalicza upust procentowy od ceny katalogowej, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.

6.        Jeżeli w chwili składania zamówienia z wykorzystaniem kodu rabatowego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż kod rabatowy, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.

7.        Kodem Rabatowym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.

8.        Podana cena, dla każdego z towarów w chwili złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.

9.        Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

10.     .pl zastrzega sobie prawo do:

a.        zmiany cen towarów,

b.        wysokości kosztów dostawy,

c.        wprowadzania nowych towarów do oferty,

d.        przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,

e.        modyfikacji akcji promocyjnych,

f.         wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności .pl.

11.     Postanowienia punkt 10a, 10b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych zamówień. W przypadku skutecznie złożonych zamówień cena podana przy każdej publikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Artykuł 6. ZAPŁATA CENY

1.        Płatności za zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w .pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę,

2.        Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu,

3.        Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:

a.        Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy - płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze (około godz. 12.30, 16.30, 18.30). Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać TYLKO numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

b.        przelew przedpłata na podstawie faktury proforma -  po złożeniu zamówienia faktura proforma jest do pobrania w zakładce Moje konto/Zamówienia lub za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia poprzez przejście w "Sprawdź status". Po dokonaniu płatności na podstawie faktury proforma, zamówienie przejdzie do realizacji, następnie zostanie wygenerowana faktura VAT. Prosimy o poprawne wprowadzenie danych niezbędnych do systemowego wystawienia faktury proforma. (przelew w formie odroczonej jest niedostępny)

c.        Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU

d.        Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU

4.        Szczegółowa informacja dotycząca Płatności znajduje się na stronie internetowej [●].

5.        Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

6.        Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

7.        W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

8.        W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

Artykuł 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.        Usługodawca realizuje zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w formularzu zamówienia,

2.        Usługodawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski,

3.        Usługodawca zrealizuje złożone zamówienie wg przewidywanego czasu wysyłki, który podany jest przy każdym towarze, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze,

4.        Przez przewidywany czas wysyłki, który podany jest przy każdym towarze, rozumie się czas, w którym zamówiony towar zostanie przekazany firmie transportowej,

5.        Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się towary z różnym czasem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki w zamówieniu.

6.        Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy realizacji wysyłki określone w pkt 5 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji wysyłki oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji wysyłki. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji wysyłki i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji wysyłki.

7.        Zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę pod warunkiem dostępności danego towaru w chwili realizacji zamówienia.

8.        Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia złożenia zamówienia.

9.        W sytuacji gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

10.     Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Usługodawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

11.     Usługodawca do każdego realizowanego zamówienia gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej jako e-faktura.

12.     W jednym zamówieniu na minimum 2 różne pozycje, Klient ma możliwość zdefiniowana dwóch różnych faktur VAT (dwóch różnych nabywców). Faktura VAT jest wystawiana zgodnie z informacją zawartą w formularzu zamówienia.

13.     Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę VAT w wersji papierowej. Prośbę o taką wersję należy zgłosić w polu: Uwagi do zamówienia lub kontaktując się z BOK najpóźniej do momentu przekazania paczki do wysyłki.

14.     Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

15.     Usługodawca  zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. biznesikultura.pl zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Artykuł 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.        Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania biznesikultura.pl, korzystania z biznesikultura.pl jak również dostarczonych towarów.

2.        Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres reklamacje (małpka) biznesikultura.pl ,

3.        Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres:

West Park Ożarów 
Księgarnia internetowa 
ul. Poznańska 249, dok T25 
05-850 Ołtarzew
Z dopiskiem „REKLAMACJA"

4.        Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a.        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b.        datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności publikację jeżeli jest przedmiotem reklamacji;

d.        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.        Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu handlowego. Postanowienie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego uprawniony jest do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 10 niniejszego Regulaminu.

6.        Usługodawca działający na platformie w domenie biznesikultura.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

7.        W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny/zastępczy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niegodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.

Artykuł 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Zgodnie z polskim prawem możliwość zwrotu 14 dniowego dotyczy tylko Konsumentów. Kupując produkt na użytek firmowy (z fakturą zakupu z numerem NIP przedsiębiorstwa) nie można skorzystać ze zwrotu 14 dni.

2.       Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje  prezent - Klient jest zobowiązany również  do jego zwrotu. 

3.       Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony.(tutaj)

4.       Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:

a.        w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

b.        wraz ze zwracanym towarem w formie papierowej na adres:

West Park Ożarów 
Księgarnia internetowa 
ul. Poznańska 249, dok T25 
05-850 Ołtarzew

2.        Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany w p. 4b powyżej.

3.        Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w biznesikultura.pl koszt dostarczenia Towaru).

4.        W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

5.        Jeżeli Klient będący konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

6.        Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

7.        Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy, Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

8.        Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.

9.        Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

10.     Prawo odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

Artykuł 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2019.

2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie biznesikultura.pl z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3.        Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie biznesikultura.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie naszabiblioteka.pl, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.